Anderson创意手写脚本字体 for mac

Anderson创意手写脚本字体 for mac

  • 2019-07-29
  • 英文软件
  • 3分
  • 8下载
此为PC软件,请到PC端下载

Anderson是Mac平台上一款全新风格的创意手写脚本字体 for mac,这套手写脚本Mac字体适合用于书籍封面,徽标,签名,婚礼设计,产品包装,特殊活动等等,有需要手写脚本字体的朋友快来看看吧!

手写脚本字体介绍

Anderson-Regular.eot

Anderson-Regular.otf

Anderson-Regular.ttf

Anderson-Regular.woff

Anderson-Regular.woff2

Mac字体安装方法,Mac怎么安装新字体?Mac字体怎么安装?