Kiyana Display无衬线字体

Kiyana Display无衬线字体

  • 2020-03-30
  • 英文软件
  • 3分
  • 25下载
此为PC软件,请到PC端下载

Kiyana Display是无衬线的现代高对比度字体,其灵感来自现代风格字体的优美和优雅。Kiyana Display无衬线字体提供9种重量(从薄到黑色),带有立式和倾斜式。每个字体包含300多种字形,涵盖主要的西欧和东欧拉丁语言。

Kiyana Display无衬线字体介绍

Kiyana Display无衬线字体一共拥有16个字体文件

Kiyana Display将适合各种显示用途(徽标,海报,标题,引号等)。

点我查看字体安装教程