Kidstay卡通儿童艺术字体 for mac

Kidstay卡通儿童艺术字体 for mac

  • 2020-06-24
  • 英文软件
  • 3分
  • 17下载
此为PC软件,请到PC端下载

我们的新产品的名称为Kidstay Layered Playful Font。Kidstay卡通儿童艺术字体 for mac受儿童风格的启发,此儿童艺术设计Mac字体是一个有趣的主题,非常适合展示,烙印,海报,徽标等,喜欢的朋友快来下载吧!

儿童艺术字体介绍

Kidstay Layered.otf

Kidstay Layered.ttf

Kidstay shadow.otf

Kidstay shadow.ttf

Kidstay.otf

Kidstay.ttf

Mac字体安装方法,Mac怎么安装新字体?Mac字体怎么安装?