ImTOO Audio Encoder (音频转换器)

ImTOO Audio Encoder (音频转换器)

  • 2009-01-03
  • 简体中文
  • 3分
  • 181下载
此为PC软件,请到PC端下载


ImTOO音频编码器2.0版是一个功能强大的音频转换器,可以转换之间的MP4 ,支持MP3 , WMA ,格式, M4A , AAC格式, OGG格式的,等等
这也是M4A转换的AAC / M4A到MP3 。这是非常容易和快速的繁茂的音质